Úvod

Třeboňsko je jednou z mála Chráněných krajinných oblastí vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Pro své mimořádně cenné přírodní hodnoty a citlivé přetváření přírody člověkem, bylo v roce 1977 vyhlášeno Biosférickou rezervací v programu Člověk a biosféra UNESCO. Na utváření krajiny se zde člověk podílel již od 12. století, a to zejména úpravami vodních poměrů původní močálovité krajiny, jejichž výsledkem je důmyslná síť umělých stok a množství rybníků, které dělají z Třeboňska mimořádné území s vysokým rekreačním potenciálem.

most

K dnes již téměř zapomenuté historii vývoje celého území patří i těžba a zpracování železné rudy, o kterém se první zmínky objevují již ve středověku, ale výrazného rozvoje se dočkalo až v 19. století. Na mnohých místech Třeboňska se v té době těžila železná ruda a místní železárny patřily mezi největší v Českých zemích.

Mimo jiné zde byly vyrobeny kolejnice na první železnici – koněspřežku České Budějovice-Linec, řetězové mosty do Prahy a Vídně a další významné výrobky a součásti staveb. Málokdo si dnes umí představit, že centrem zpracování železné rudy bývala například i malá říčka Dračice, která je dnes chráněna jako „Přírodní rezervace Dračice“.

Při tvorbě tohoto CD jsme se pokusili nashromáždit informace z různých zdrojů, poskytnout je veřejnosti a otevřít tak cestu ke studiu a objevování dalšího prvku místní historie – těžby a zpracování železné rudy na Třeboňsku. Naším přáním je, aby informace z tohoto CD byly inspirací pro učitele při výuce místní historie, pro vedoucí zájmových kroužků a všechny zájemce a badatele, kteří se zajímají o kulturní dědictví, historii i současnost Třeboňska.

Poděkování. Současně bychom chtěli poděkovat všem institucím i občanům, kteří nám poskytli materiály ze svých sbírek a pomohli tak vyvořit náplň tohoto CD. Jmenovitě Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni, CHKO Třeboňsko, knihovně v Oxford Junctionu Iowa USA, panu Vlkovi ze Lhoty, Danielu Černému z Nových Hradů a všem našim dlouholetým spolupracovníkům.

 

top     top